आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांची आस्थापनेची माहिती https://ah.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर १५ दिवसांत अपडेट करून ITHUB ला कळवण्यात यावे.*****!